src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/windows_81_Start_menu.jpg” alt=”windows_81_Start_menu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3665″ />

Windows 8’le birlikte kullan?mdan kald?r?lan 20 y?ll?k geçmi?e sahip olan ba?lat menüsü kullan?c?lardan büyük tepkiler gelmesine neden olmu?tu. Normalde vizyonundan taviz vermeyen ve dik kafal?l?kla yoluna devam eden Microsoft son zamanlarda yumu?ad?. ?lk olarak Xbox One’daki k?s?tlamalar? kald?ran dünya devi ?imdi de ba?lat menüsünü tekrar sisteme dahil etti; evet, ba?lat menüsü Windows 8.1’le birlikte yine sol, en alt taraftaki yerini alacak. Windows 8 için serbest yaz?l?mc?lar birçok ba?lat menüsü geli?tirmi?ti ve bunlar yine milyonlarca kullan?c? taraf?ndan indirildi. Bu ba?lat menülerinin en iyilerini geli?tiren Stardock ve Classic Shell yapt?klar? aç?klamalarda Windows 8.1’de yer alan ba?lat menüsünün ba?ar?s?z oldu?unu ve yine üçüncü parti bir ba?lat menüsü geli?tireceklerini dile getirdiler.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Stardock pazarlama ve sat?? müdürü Robert McElroy, Microsoft’un Windows 8.1’le sundu?u ba?lat menüsünü çok basit ve klasik bulduklar?n?, kendilerinin yine daha iyi bir ba?lat menüsü gerçekle?tirip mü?terilerine hizmet vereceklerini ifade etti. Stardock’un yan? s?ra yine birçok geli?tiriciden yeni ba?lat menüsü görece?imiz kesin. Henüz Windows 8.1’in önizleme versiyonunu kullanmad???m?z için bir yorumda bulunamayaca??z ama A?ustos’un sonunda yeni i?letim sistemi yay?mland?ktan sonra ba?lat menüsü için yeni bir incelemeyi daha sizlere sunmu? olaca??z.


0 Yorumlar