whatsapp_ios

Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp iOS için olan uygulamas?n? güncelledi. Bu vakte kadar hep ücretli, 1 dolarl?k bir ücretle sat??a sunulan ve ?u anda da AppStore üzerinde yer alan WhatsApp baz? dönemlerde kampanyalarla birlikte ücretsiz olarak da??t?l?yordu, ?imdi ise bu ücretsiz dönemlerden birine daha girmi? bulunuyoruz. Geride b?rakt???m?z günlerde Windows Phone için de ç?k?? gerçekle?tiren WhatsApp ?u anda tüm platformlar üzerinde kullan?labilir halde. Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp iCloud deste?ini de içine ald? ve art?k daha kompleks bir kullan?mla birlikte kullan?c?lar?n elinde.

Peki iCloud deste?i ne i?e yar?yor? iCloud sayesinde istedi?iniz konu?malar?n?z?n yede?ini alabileceksiniz, böylelikle hiçbir veri kayb? ya?anmayacak. Ayr?ca iCloud’un getirdi?i bir ba?ka güzellik de foto?raf veya resim göndermek istedi?inizde bu i?lemi tek tek yapmak yerine birden fazla resmi ayn? anda gönderebilecek olman?z. Gelen bilgilere göre WhatsApp iOS için ücretsiz olma i?lemini 2013’ün sonuna kadar sürdürecek. Bu ücretsiz olma i?leminin gelmesinin nedeni ise apaç?k ortada: Blackberry Messenger’?n iOS ve Android’e de gelecek olmas?. Uygulaman?n normal ücretinin 1 dolar oldu?unu hat?rlatt?ktan sonra a?a??daki linkten WhatsApp’in iOS versiyonunun indirebilece?inizi de belirtelim.

WhatsApp iOS ücretsiz indir


0 Yorumlar