src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/windows_8_start_menu-300×171.jpg” alt=”windows_8_start_menu” width=”300″ height=”171″ class=”alignnone size-medium wp-image-2900″ />

Microsoft’un Windows 8’de ba?lat menüsünden vazgeçmesi milyonlarca kullan?c?y? ?ikayete sevk etmi?ti. Yine de bir süre sonra art?k ba?let menüsü al??kanl???ndan da insanlar?n kurtuldu?unu görmek mümkün, yine de hala ba?lat menüsü geri isteyenler tabi ki yok de?il. Bu al??kanl?k için ba??ms?z uygulama geli?tiricileri özel programlar olu?tururken bunlarla birlikte kullan?c?lar?n ba?lat menüsüne geri kavu?malar?n? sa?l?yorlar, a?a??da vermi? oldu?umuz uygulamalar ile siz de Windows 8 i?letim sistemli bilgisayar?n?zda ba?lat menüsünü kullanabilirsiniz. Ancak yeni bir tart??ma daha ba?lad?.

All Thing D ad?ndaki bir blogda Microsoft’un Windows Blue ile birlikte ba?lat menüsünü tekrar sisteme dahil edilece?i konu?ulmaya ba?land?. Bu siteden gelen önceki iddialar genelde do?ru ç?karken bunun da bir do?ruluk pay?n?n oldu?u dü?ünülüyor. Microsoft’un kullan?c?lar?n? oldukça fazla önemsedi?ini ve gelen istekler do?rultusunda sisteme yön verdi?ini biliyoruz. ?imdi de Windows 8 ba?lat menüsü indir ad? alt?nda kullanabilece?iniz programlar? sizlere sunaca??n?z. Bunlardan birisi Start8, bir di?eri de Pokki. Pokki’nin çok farkl? bir ba?lat menüsü oldu?unu belirtelim. Ayn? zamanda Pokki ücretsizken Start8 ücretli olarak indiriliyor.


0 Yorumlar