src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/windows_8.jpg” alt=”windows_8″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3169″ />

Windows 8 büyük umutlar ve mükemmel reklam harcamalar?yla birlikte kullan?c?lara sunulurken maalesef tam da beklenileni veremedi. Bu konuda yap?lan bir ara?t?rma sonucu en son bizlere sunulan i?letim sistemini Windows Vista’y? and?rd??? ortaya ç?kt?. Binlerce bilgisayar kullan?c?s?n?n kat?ld??? anket sonucu bu sonuca ula??l?rken sistemin be?enilmemesinin ana sebebi olarak ba?lat menüsünün yer almamas? bulunuyor. Farkl? olarak kültle?mi? ba?ka bir ?ikayet de yok asl?nda.

Neyse ki Microsoft bu hatas?n? anlad? ve Windows 8.1 ile ba?lat menüsünü geri getiriyor. Microsoft yetkilileri yapt?klar? aç?klamalarda geli?tirdikleri i?letim sisteminin en çok tabletler için kullan??l? bir i?letim sistemi oldu?u aç?klarlarken Windows 8.1 ile bunu bilgisayar için de cazip bir duruma getireceklerini sözlerine eklediler. Sat?? konusunda da istedi?i de?erlere ula?amayan Microsoft bu yüzden Windows 8.1’i ücretsiz olarak kullan?c?lara sunacak. Henüz Windows 8’i almam?? olan ki?iler de dolayl? yoldan bu yola girmi? olacak çünkü 8.1 sadece Windows 8’i resmi olarak sat?n al?nan ki?ilere ücretsiz da??t?lacka. Windows 8.1 ne zaman diye soracak olursan?z A?ustos ay?n? gösterebiliriz.


0 Yorumlar