src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/windows_8_1_start-300×169.jpg” alt=”windows_8_1_start” width=”300″ height=”169″ class=”alignnone size-medium wp-image-3166″ />

Yaz aylar? içerisinde yeni i?letim sistemi Windows 8.1, di?er ad?yla Windows Blue’yu bizlere sunacak olan Microsoft, Windows 8’de yapt??? hatay? bu sürüm ile telafi edecek. Çok radikal bir karar alarak Ba?lat menüsünü sistem üzerinden kald?ran Microsoft büyük ele?tirilerin hedefi haline gelmi?ti. Bunun yan? s?ra serbest yaz?l?mc?lar kendi ba?lat menülerini geli?tirerek bunlar? Windows kullan?c?lar?na sunmu?tu. Metro arayüzüyle tablet pc ve ultrabooklarda dokunmatik döneminin ba?lang?c?n? da yapan Microsoft, Windows 8.1 ile bunu daha da geli?tirecek.

Windows 8.1 Ba?lat menüsünün sistem üzerinde yer almas? ?imdiden büyük kullan?c? kesiminin o sisteme geçece?ini garantilerken biz sistemi Haziran ay? sonunda test etme ?ans?n? yakalayaca??z. Beta sürümü kullan?c?lara sunulacak olan sistemin tam sürümü ise Temmuz ya da A?ustos’un sonunda kullan?c?lara sunulacak. Tamamen ücretsiz olarak da??t?lacak olan yeni i?letim sistemini e?er siz de kullanmak isterseniz Windows 8’i daha önceden sat?n alm?? olman?z gerekiyor. Yukar?daki görselde gördü?ünüz gibi bir ba?lat menüsü Windows 8.1’le birlikte bizlere sunulacak. Bakal?m eskisi kadar i?levsel olabilecek mi?


0 Yorumlar