src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_adobe.jpg” alt=”” title=”windows_adobe” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1336″ />

Henüz Windows 8 ç?kmadan güvenlik paketleri ç?kt?. Microsoft’un sitesinde yay?mlanan yeni bir paket, Windows 8 üzerinde bulunan ve Adobe Flash Player arac?l???yla sa?lanan 25 aç??? birden kap?yor. Bir program üzerinden 25 aç?k olmas? do?rusu kullan?c?lar? da bir ikileme dü?ürmü? durumda.

Bu güvenlik aç??? sadece Microsoft Internet Explorer kullananlar için geçerli. E?er Windows 8’in beta versiyonunu kullan?yorsan?z ve otomatik güncelle?tirme aktif ise sizin haberiniz olmadan bu güvenlik aç??? kapat?ld? bile. Ama e?er bu özellik pasif ise paketi kendiniz indirmeniz laz?m. Flash Player için daha önce de bir yama yay?mlanm??t?.


0 Yorumlar