Microsoft uzun süredir üzerinde çal??t???n Windows 8’i sonunda resmen indirime açt?. Dünyan?n her yeri baz al?n?rsa en çok kullan?lan i?letim sistemi olan Windows, 8 kod adl? versiyonunu yay?nlad?. Ne kadar bizim i?levlerimizi Linux’a göre çok daha fazla engellese de Windows’un bu kadar seçilme nedenini ben anlam?? de?ilim ama beni de Windows’a çeken bir ?ey var. San?r?m tasar?m ya da uyu?ukluk olmal?.

Bu Windows 8’i indirmek için ya enterprise -yani geli?tirici- ya da kurumsal bir ?irket olman?z gerekiyor. 32 ve 64 bitlik versiyonlar? bulunan Windows 8’i sadece Microsoft’a kay?tl? olan ve ödemelerini yapan kullan?c?lar indirebilecek. Deneme süresi olarak da 90 gün verildi. Dosyalar?n toplam boyutu ise 2.5 GB’? buluyor.

Windows 8 indirmek için buraya t?klay?n?z


0 Yorumlar