zuckerberg

Barselona’da düzenlenen MWC 2014’te bir konu?ma yapan Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg önemli aç?klama ve ça?r?larda bulundu. WhatsApp’i de sat?n ald?ktan sonra ismini iyice duyuran yat?r?mc? tüm dünyada ücretsiz internetin bir proje haline gelmesi gerekti?ini savunurken ak?ll? telefonlar?n da daha ucuz bir fiyatla sat??a sunulmas? gerekti?ini, bunun yan? s?ra dünyan?n üçte ikisinin halen internete ba?lanmam?? oldu?unu sözlerine ekledi.

Veri fiyatlar?n?n yüksek oldu?unu belirten Zuckerberg, “?nsanlar temel veri eri?imine, bir, iki ya da üç dolar bile olsa, neden para harcas?nlar. Herkes nas?l 911’i aray?p ihtiyaç duydu?u temel yard?m? alabiliyorsa, internetin de böyle olmas?n? istiyoruz. Facebook, Wikipedia, WhatsApp gibi sosyal medya kanallar?n? kullanmak kolay olmal?. Kafam?zdaki fikrin temeli genellikle yaz? tabanl? bir internet eri?imi” diye aç?klamada bulundu..

Kurucusu oldu?u internet.org adl? sivil toplum örgütünün hedefi; dünyadaki herkesi internete ve Facebook’a ula?t?rmak. Bunun için insanlar?n ak?ll? telefona fiyat sebebiyle ula?amad?klar?n? gören firma, Facebook zero adl? hizmetini operatörlerle anla?arak, kullan?c?lara ücretsiz sunuyor.

DÜ?ÜK F?YATLI TELEFON VE ÜCRETS?Z ?NTERNET ?STED?

Özellikle geli?memi? ülkelerde, insanlar?n internet ile ilk kez ak?ll? telefon üzerinden tan??t?klar?, daha önce birçok kez kar??m?za ç?kan bir bilgi. Zuckerberg de, daha fazla insan?n mobil internet eri?imine sahip olabilmesinin önünün, temel internet hizmetlerine ücretsiz ula??m sa?lanmas? ve dü?ük fiyatl? telefonlarla olaca??na inan?yor.


0 Yorumlar