src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/windows-9.jpg” alt=”windows-9″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5159″ />

Geride b?rakt???m?z günlerde Windows 9 ç?k?? tarihi ad?na ilk iddialar?n ortaya ç?kt?, ancak tabi ki henüz kesin bir ?ey ortada de?il. Nisan 2015 olarak bizlere aktar?lan iddian?n tarihi biraz erken görülüyordu Windows 8.1’in ç?k???ndan sonra. Ancak görünüyor ki Windows 9’un 2015 Nisan’dan bile önce gelme ihtimali bulunuyor.

Microsoft’un geçmi?ine bakt???m?zda XP’den sonra Vista’yla büyük hayal k?r?kl??? yaratt???n?, ard?ndan da Windows 7 ile bunu kotarmaya çal??t???n? rahatl?kla görebiliyoruz. ?imdi de Windows 8’in ard?ndan Windows 9 ile ayn? senaryoyu tekrarlayaca??n? dü?ündü?ümüz Microsoft, e?er “gerçekten” ayn? senaryoyu tekrarlarsa muhtemelen Windows 9’la bizleri daha erken tarihte tan??t?racak. Zira geçmi?e dönüp bakt???m?zda 2010 y?l?nda piyasaya ç?kaca?? söylenen Windows 7’nin Beta sürümünün ç?kaca??n? Eylül 2008’de ö?renmi?, Ocak 2009’da da kar??la?m??t?k. ?imdi de Windows 9 için benzer söylentiler mevcut durumda.

Windows 8’in ard?ndan Windows 8.1 güncellemesi ile yeni Windows’a gösterilen ilgiyi art?rmaya çal??an Microsoft, Vista’n?n ard?ndan da güncellemelerle durumu kurtaramayaca??n? anlay?p çareyi yeni bir i?letim sisteminde bulmu?tu. Ayn? ?ey bu kez de geçerli gibi görünüyor. Ancak Windows 8’e bakt???m?zda Vista kadar kötü ele?tirilere maruz kalmad???n? da söyleyebiliriz. Windows 8’in en çok ele?tirilen yan? yeni “Metro” arayüzü ve Ba?lat menüsünün yer olmamas?yd?. Bu sorunlara da Windows 9 ile çare bulaca??n?n i?aretlerini veren Microsoft, 2015’e kalmadan meraklar? giderecek.

Yine gelen bilgiler do?rultusunda Microsoft’un, Windows 9’u Beta sürümü olmadan yay?nlamayaca??n? söyleyebiliriz. Ve bu Beta 2015’e kalmadan, hatta üç ay sonraki y?ll?k Built Konferans?’nda bile ortaya ç?kabilir.


0 Yorumlar