bill_gates

Dünyan?n en zengin insan? olan, ayn? zamanda Microsoft’un da sahibi Bill Gates, eski i?ine tam zamanl? geri dönmeyece?inin alt?n? bir kez daha çizdi. Geçti?imiz gün Bloomberg’de yay?mlanan bir programa konuk olan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakf?’n?n 2013 y?l? içerisinde ne gibi i?lerin ve hay?r i?lerinin alt?na imza att???n? aç?klarken Microsof’la ilgili sorulardan da kurtulamad?. ?irkete tekrar hiçbir zaman tam zamanl? dönmeyece?ini dile getiren Bill Gates, yeni gelecek CEO’nun yard?mc?l???n? üstlenece?ini ifade etti.


Kendini Vak?f ??lerine Adad?

Ömrünün geri kalan k?sm?nda vak?f i?lerinin tam zamanl? i?i olaca??n? belirten Gates, Microsoft’a yar? zamanl? olarak yard?mc? olabilece?ini ifade etti. Bill Gates daha önce Microsoft’un yeni seçilecek CEO’suna yard?mc? olaca??n? aç?klam??t?.

Aç?klamalar?nda CEO belirleme sürecine de de?inen eski yönetici, bu konu hak?nda söylenecek yeni bir ?ey olmad???n? da sözlerine ekledi. Bill Gates gelen bir soru üzerine bu konuda ivedilik duygusuna kap?ld???n? aç?klad? ancak do?ru ki?iyi seçmenin önemli oldu?unu vurgulad?.


0 Yorumlar