samsung_ev

Yaz?l?m ?irketleri aras?nda sayg?n bir yere sahip olan BlueStacks, Samsung’dan önemli de?erde yat?r?m ald?. GamePop adl? bir uygulamaya sahip olan Samsung, bu uygulamas?n? fazlas?yla geli?tirmek istiyor ve bunun için de BlueStacks’e tam 12 milyon dolarl?k ödeme yapt?. Bu yat?r?mla birlikte en büyük geli?imin TV kumandalar?yla Android TV’lerde oyun sisteminin geli?tirilmesinin amaçland??? bizlere aktar?lan aç?klamalar aras?nda bulunuyor.

“Samsung’tan büyü?ü yok!”
Samsung’un vizyonunu destekleyen bir ad?m olarak yorumlanan yat?r?m, güçlü bir potansiyele sahip BlueStacks için de büyük önem ta??yor. BlueStacks CEO’su Rosen Sharma konuya ili?kin yapt??? aç?klamada; ‘TV ve Android ekosisteminde Samsung’tan daha büyük kimse yok’ derken yat?r?m?n Samsung portföyündeki etkin da??t?m kanallar? da dahil olmak üzere kendileri için önemine de?indi.

Samsung’un d???nda Qualcomm, Horowitz, Intel, Redpoint ve Andreesen Horowitz’de BlueStacks’in yat?r?mc?lar? aras?nda yer al?yor. BlueStack’?n yak?n zaman içinde bir di?er büyük yat?r?m daha alaca?? da belirtiliyor.
Özellikle Android TV, Amazon Fire TV ve Nvidia’n?n yeni ayg?t? ile gittikçe artan evin içinde oyun pazar?na dair rekabete bakal?m Samsung ne gibi sürprizlerle dahil olacak?


0 Yorumlar