windows_phone_81

Her sene Microsoft taraf?ndan düzenlenmekte olan Build etkinli?i bu sene de düzenleniyor. Dün yap?lmaya ba?lanan etkinlikte ilk olarak Windows Phone 8.1 tan?t?ld?. Uzun süredir beklenen Windows Phone 8.1 güncellemesi bize bekledi?imiz özellikleri ve iyile?tirmeleri sunarken art?k 9 inçin alt?nda üretilen teknolojik ürünler için Microsoft’un i?letim sistemi ücreti istemeyece?i de gelen bilgiler aras?nda.

Cortana nedir?

Microsoft, etkinlikte Windows Phone 8.1 sürümüyle birlikte gelen ve Halooyunundaki ünlü karakterden ilham alan Cortana isimli sesli ki?iselasistan?n tan?t?m?n? gerçekle?tirdi.

Cortana_Home_16x9

Gücünü Microsoft’un Bing arama motorundan alan Cortana, kendisiyle kurulan etkile?imi takip ederek gerçekle?tirdi?i davran?? analiziyle zaman içinde tercihlerinizi ö?renebiliyor ve daha ki?isel bir etkile?im kurabiliyor.

Cortana_Collection_Travel03_16x9

?lgilendi?iniz konular? takibe almak, günlük zaman ak???n?z? düzene sokarak daha iyi organize etmenize yard?mc? olmak Cortana‘n?n yapabildiklerinden yaln?zca birkaç?.

DataSense_Overview_16x9 Settings_WifiSense_16x9

Cortana ilk a?amada ABD‘deki kullan?c?lara beta olarak sunulacak. 2014’ün ikinci yar?s?nda ?ngiltere ve Çin’de kullan?ma girecek olan Cortana, Türkiye’nin de dahil oldu?u di?er bölgelerde 2015 y?l?nda kullan?labilir hale gelecek.

Bildirimler ve VPN,  sonunda geldi

Windows Phone 8.1 ile gelen di?er yenilikler aras?nda telefonunuza gelen tüm bildirim ve uyar?lar? bir bak??ta görebilmenizi sa?layan Action Center ve veri kullan?m?, batarya durumu, depolama alan? gibi bilgileri takip etmenizi sa?layan Senses uygulama seti yer al?yor.

QuickAction_Default_16X9

Windows Phone 8.1 ayr?ca bilgi teknolojileri profesyonellerinin hayat?n? kolayla?t?racak yenilikler de bar?nd?r?yor.

Kurumsal tercihlerin ve i? odakl? uygulamalar?n kullan?c?lar?n cihazlar?na kolayca da??t?lmas?na olanak sa?layan fonksiyonlar, dahili cihaz yönetim yaz?l?m?, ?ifreli ileti?im için S/MIME ve VPN deste?i, mobil platformda kurumlar?n hayat?n? kolayla?t?racak yenilikler aras?nda yer al?yor.

Start_ShadowBox_03_1080p_116x9

Windows Phone 8.1, tüm mevcut Windows Phone 8 cihazlar?yla uyumlu olacak ve önümüzdeki aylarda Windows Phone 8 cihazlar?na otomatik güncelleme yoluyla da??t?lmaya ba?lanacak.

Nisan ay?ndan itibaren sat?lan yeni cihazlarda Windows Phone 8.1 yüklü olarak gelecek. Kay?tl? geli?tiriciler, Nisan ay?n?n ilerleyen günlerinde geli?tirici program?n?n bir parças? olarak cihazlar?n? Windows Phone 8.1‘e güncelleyebilecek.


0 Yorumlar