Belki ço?umuz fark?nda de?il ama ?u anda internette sörf yapmam?z? sa?layan bilgisayarlar?n neredeyse hepsi normal i?letim sistemi de?il, Windows Server kullan?yor. En son olarak 2008 y?l?nda güncellemesi ç?kan i?letim sisteminin bu sene 2012 modeli ç?kt? bildi?imiz gibi. Ve bu sistem bulutu da destekleyecek.

Amazon.com taraf?ndan geli?tirilen sistem internet sitesi sahiplerini ya da büyük proje yürütücülerini büyük dertlerden kurtar?yor. Birçok ?eye ayr? ayr? para vermek yerine tüm i?lerinizi tek bir yerden yürütüyorsunuz. Bu sistemin Windows Server 2012’de kullan?l?p kullan?lmayaca?? merak konusu yarat?rken Amazon’dan bir aç?klaman?n yan?nda kurulum videosu da geldi. Bulut sistemi, Windows Server 2012’de kullan?labilir.


0 Yorumlar