src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/siber_guvenlik.jpg” alt=”” title=”siber_guvenlik” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1657″ />

Kkamu kurulu?lar?na ve devlete yap?lan siber sald?r?lar?n ard?ndan al?nan önlemler art?r?l?yor. TSE, Türkiye Standartlar? Enstitüsü siber sald?r?larla ba?a ç?kmak için bir kurul kuruyor ve bu kurul TÜB?TAK’tan sonra ülkemizdeki ikinci bili?im laboratuvar?n? da içinde bar?nd?racak.

Kurul en çok e-ticaret sitelerinin güvenlik problemlerini gidermesinde yard?mc? rolü oynayacak. Yap?lacak olan sistem ile siber sald?r?ya kalk??a herkesin adres bilgisi ve di?er tüm ki?isel bilgileri ele geçirilebilecek. Geçti?imiz günlerde de Anonymous ve Redhack gibi ünlü hack tak?mlar? ülkemize sald?r?larda bulunmu?lard? ama geri püskürtmeyi ba?arm??t?k. Söylenenlere göre Türkiye’de birçok sistem tehlik alt?nda.


0 Yorumlar