Wozniak’den Jobs Filmi aç?klamalar?, Apple’?n kurucusu Steve Jobs’?n ya?am öyküsünü konu olan Jobs filmi büyük beklentilerle sinemada yerini ald?. 16 A?ustos Cuma günü dünya ile ayn? anda ülkemizde de gösterime giren Jobs, birçok Apple hayran? ve teknoloji merakl?s? taraf?ndan ilgiyle kar??land?.

Steve Jobs’?n gençlik y?llar?na ve Apple’?n geli?imine odaklanan filmin, markan?n geri dönü? y?llar?n?n ba?lamas?yla sona eriyor olmas? birçok izleyicinin ele?tirisine sebep oldu. IMDB puan? 5.5 sevilerinde olan Jobs, hem izleyiciden hem de Apple’?n kurucu orta?? Steve Wozniak’dan geçer not alamam?? görünüyor.

Önceki aç?klamalar?nda, filmin gerçekleri tam olarak yans?tmad???n? ancak sonuçta bunun bir film oldu?unu belirten Woz, filmi vizyona girdikten sonra izleyerek Gizmodo sitesine yeni aç?klamalarda bulundu. Filmde iyi bir oyunculuk oldu?una inand???n? belirten Wozniak, e?lendi?ini ancak tavsiye etmek için büyük ölçüde yeterli olmad???n? sözlerine ekledi.


0 Yorumlar