src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/xbox_720-300×168.jpg” alt=”” title=”xbox_720″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2696″ />

May?s ay?nda düzenlenecek olan etkinlikte tan?t?lmas? beklenen Microsoft’un yeni oyun konsolu hakk?nda hala resmi bir aç?klama gelmi? de?il. PlayStation 4’ün tan?t?lmas?n?n üzerinden bir aydan uzun bir süre geçti. Microsoft buna ithafen bile en ufak bir ipucu ya da küçük bir sinematik video bile payla?m?yor. Microsoft bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunmasa da internette birçok dedikodu dola??yor. 21 May?s’ta tan?t?lmas?na kesin gözle bak?lan Xbox 720 AMD taraf?ndan üretilen X86 sistemli bir i?lemci ile çal??acak. Bu da Xbox 720’nin PlayStation 4 ile ayn? mimari düzende i?lemci kulland???n? gösteriyor, yani performans bak?m?ndan bariz fark olmayacak.

?ki oyun konsolunun ayn? i?lemci ile çal??acak olmas? oyun sektöründe büyük bir geli?meye neden olabilir. Çünkü oyun geli?tiricileri ayr? yaz?l?mlar olu?turmak yerine ayn? oyunu iki konsolda da küçük düzenlemeler ile çal??t?rabilecekler. Bunla birlikte Xbox 320’de yer alan PowerPC’nin tarihe kar??aca??n?, Xbox 360 oyunlar?n?n Xbox 720’de çal??amayaca??n? da üzülerek aktar?yoruz. ?u an bunlar sadece internette konu?ulan haberler aras?nda, resmi aç?klama için hala uzun bir süre bekleyece?iz gibi gözüküyor.


0 Yorumlar