src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/xbox_one2.jpg” alt=”xbox_one” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3741″ />

Geçti?imiz aylarda tan?t?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One’dan yeni bilgiler ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Sahip oldu?u kat? güvenlik sistemleri ve kurallar nedeniyle fazlas?yla ele?tirilen oyun konsolu bir süre sonra bunlar?n baz?lar?n? kald?racaklar?n?, oyunculara daha serbest kullan?m hakk? sunacaklar?n? belirtmi?ti. Bu aç?klama oyuncular? yine de tatmin etmezken ?u an ço?u ki?inin Xbox One de?il de PlayStation 4 almay? planlad???n? biliyoruz. Yine de Xbox One da çok iyi bir sisteme sahip, özellikle oyun ve multimedya konusunda PlayStation 4 ile fazlas?yla çeki?ecek; ancak PS’ye üstünlük taslayaca?? bir özelli?i daha yer al?yor.

Geçti?imiz gün Xbox One hakk?nda aç?klamalarda bulunan Microsoft Yap?m ve Tasar?m grup ba?kan yard?mc?s? Steve Guggenheimer ?u anda konsolu halen geli?tirmekte olduklar?n?, büyük ihtimal Xbox One’?n Windows Phone 8 uygulamalar?n? çal??t?rabilece?ini dile getirdi. ?ki farkl? motor üzerine geli?tirilen konsol bir oyun motoru bir de Windows i?letim sistemi motoruna sahip. Oyun ve uygulama geli?tiricileri Xbox One için uygulama geli?tirebilecekler, bu da yeni bir pazar?n aç?lmas?n? sa?l?yor. Ayr?ca Xbox One’?n Windows 8 uygulamalar?n? çal??t?racak olmas? oyuncular?n da i?ine yarayacak; TV üzerinden kullanacaklar? uygulamalarla daha rahat ve kompleksli bir kullan?ma sahip olacaklar.


0 Yorumlar