src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Xboxvideo.jpg” alt=”Xboxvideo” width=”600″ height=”350″ class=”alignnone size-full wp-image-4623″ />

Bundan birkaç sene önce Zune adl? müzik sistemini kullan?ma kapat?p ard?ndan Xbox Music ve Xbox Video adlar?nda iki uygulamay? bizim kullan?m?m?za sunan Microsoft somut ad?mlar atmaya devam ediyor. Xbox Music kullan?m?n? geçt?imiz haftalarda daha da geli?tiren Microsoft ?imdi de video servisine bir alan ad? ald?: XboxVideo.com ?u anda Xbox Music’in hem internette hem de mobilde uygulamas? bulunmakta; yak?nda ayn? ?eyler Xbox Video için de geçerli olacak.

Xbox Video’nun internet sitesi bugün itibariyle aç?ld?. Henüz resmi bir duyuru yap?lmad???ndan olsa gerek bazen giri?lerde s?k?nt? ya?anabiliyor. Xboxvideo.com veya video.xbox.com adreslerinden ula??labilen site üzerinden film kiralamak mümkün. Kiralanan filmler istenirse Silverlight ile web taray?c? üzerinden de izlenebiliyor.

Xbox Video’nun mobil tarafta ise ilk olarak Windows Phone’a gelece?ini belirtelim. Çok k?sa bir süre içerisinde ç?kaca?? aç?klanan Xbox Video uygulamas?n?n kötü taraf? ise HD filmleri kiralamaya ve izletmeye yetkisinin olmamas?. Bu durumun ilerde de?i?ip de?i?meyece?ini bilemiyoruz ancak ekranlar? oldukça iyi olan Windows Phone telefonlarda SD film izlemek s?k?nt? olacakt?r.

iPhone ve Android sürümleri içinse henüz bir tarih bulunmuyor. Tahminler ise 2014’ün ortalar?na do?ru gelebilece?i yönünde.


0 Yorumlar