src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/01/yahoo.jpg” alt=”yahoo” width=”600″ height=”350″ class=”alignnone size-full wp-image-6337″ />

2009 y?l?na kadar her dönem pazar pay?n? büyüten, ancak o dönemden sonra küçük çapl? bir dü?ü? içerisine giren Google, bu dü?ü?ünü halen devam ettiriyor. Geride b?rakt???m?z ay yüzde 79’luk pazar pay?na sahip olan Google, bu ay pazar pay?ndan sadece yüzde 75’i ald?. Bu alanda en büyük yükseli?i ise pay?n? yüzde 7’den yüzde 10’a kadar ç?karan Yahoo oldu. Google’?n i? geli?tirme uzman?n? iki sene önce Yahoo’ya kapt?rmas? onlara hiç yaramad? anla??lan…

Geçti?imiz ay Google yüzde 79 olan pazar pay?ndan yüzde 75’e dü?tü. Bunun yan?nda Yahoo’nun pay? da yüzde 7 oran?ndan bir anda yüzde 10’a ç?kt?. Google, Chrome gibi güçlü bir taray?c?ya sahip oldu?u sürece pazarda lider olmay? sürdürecek gibi görünse de Google’un ya?am?? oldu?u bu dü?ü? son 6 y?lda zar zor kazanm?? oldu?u yüzde 4’lük pazar pay?n? bir anda yeniden kaybetmesine sebep olmas? bizim için hiçbir ?eymi? gibi görünse de Google için önemli bir durum. Peki Google’un pazardaki yüzde oranlar?n?n dü?mesi hakk?nda siz ne dü?ünüyorsunuz?


0 Yorumlar