google_glass

Uzun süredir internet dünyas?nda Google Glass’?n gelecek ak?beti hakk?nda iddialar dönüyor ancak konu?ulan konulara pek de fazla ihtimal verilmiyordu. Ancak beklenmeyen ?ey oldu ve Google Glass’?n sat??lar? ayn? iddialar gibi durduruldu. Gelen bilgilere göre durdurulan Google Glass projesi yak?n bir zamanda iPod’un ana geli?tiricisi olan Tony Fadell taraf?ndan devam ettirilecek. Büyük ihtimal Google Glass üzerinde köklü de?i?iklikler, yenilikler görece?iz ancak bunlar? ?imdiden tahmin etmek bir hayli zor.

Ka?if sürümünün sat??? durduruldu
Google Glass’?n ABD’de 1500 dolardan piyasaya sürülen ka?if sürümünün sat??lar? durduruldu. Yönetim de?i?ikli?ine gidilen projede, kaptan kö?küne ise tan?d?k bir isim getirildi. Bir cihaza ba?l? online müzik market fikrini Steve Jobs ile birlikte hayata geçiren ve bu nedenle iPod’un babas? olarak an?lan Tony Fadell’in yeni Google Glass projesine liderlik yapaca?? belirtildi.

iPod’un babas? Glass’a hayat verebilecek mi?

Verilen bilgilere göre Google Glass ekibi, hali haz?rda Nest Lab CEO’lu?u görevini sürdüren Fadell’in denetiminde ürünü geli?tirmeyi sürdürecek. Yap?lacak çal??malara yaz?l?m taraf?ndaki geli?tirmeler kadar Google Glass’?n yeni bir sürümünün geli?tirilmesi de dahil olacak. Bakal?m iPod’un yarat?c?s?, Google’?n ölü do?an çocu?u Glass’a tekrar hayat verebilecek mi?


0 Yorumlar