src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/internet2.jpg” alt=”internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5208″ />

Yerel seçimler yakla??rken belediye yöneticileri halka olan hizmetlerinde büyük bir patlama ya?ad?. CHP ?stanbul Belediye Ba?kan? Aday? Mustafa Sar?gül, vaatleri aras?na tüm ?stanbul’da ücretsiz ve s?n?rs?z interneti eklerken bu çok zor bir i? gibi gözüküyordu; ancak ayn? uygulamay? yak?n zamanda Yalova hayata geçirecek ve ?ehrin aç?k alanlar?nda sadece TC kimlik no girilerek kablosuz internete ba?lan?labilecek. Gelen bilgilere göre altyap? çal??malar?n?n ço?u tamamlanm??.

Yalova Belediyesi, aç?k alanlarda interneti ücretsiz yapmak üzere haz?rl?klara ba?lad?. Yalova Belediyesi taraf?ndan ba?lat?lacak uygulamada vatanda?lar notebook ya da cep telefonlar?ndan ücretsiz olarak internete ba?lanabilecekler. Vatanda?lar?n Wi-Fi hizmetinden faydalanmalar? için gerek duyacaklar? tek ?ey ise TC kimlik numaras? olacak. Bu numaray? giren vatanda?lar internet hizmetinden faydalanmaya ba?layacaklar.

Ba?kan Koçal, “Aç?k alanlarda ücretsiz interneti önümüzdeki aylarda hayata geçirece?iz. Sahilden ba?layarak tüm aç?k alanlarda, meydanlarda vatanda?lar cihazlar?ndan TC kimlik numaras?n? girerek ücretsiz internetten faydalanabilecek” dedi.


0 Yorumlar