ios

Geride b?rakt???m?z günlerde Mac cihazlar?n?n 30. y?l?n?n kutland???n? biliyoruz. Büyük ara?t?rma ?irketlerinden biri olan Global Web Index de Apple’? bu konuda bir ara?t?rmayla ödüllendirdi. Global olarak yap?lan ara?t?rmada Apple’?n hem mobil hem de masaüstü i?letim sistemlerinin kullan?m?n?n her geçen sene büyük oranda artt??? ortaya konuldu. Android’in yükseli?i yok say?lamaz, ancak iOS daha istikrarl? bir ?ekilde geliyor.

Global bir düzeyde bakt???m?zda Apple her y?l istikrarl? bir büyüme içerisinde bulunuyor. Geçti?imiz y?l?n sonlar?na do?ru Mac’lerdeki büyüme oran? %4 iken, iPhone’larda bu oran %20’ye kadar yükseliyordu. Apple’?n mobil OS’u ise oldukça h?zl? bir art??a sahip olarak 2011 y?l?n?n sonlar?nda %13’e kadar yükselmi?ti.

iOS Amerika’da lider

Her bir cihaz için 10 ülkeye ayr? ayr? bakt???m?zda ise ortaya oldukça önemli bir fark ç?k?yor. Mac’ler için Avustralya’da %12 kullan?m oran?na sahip olan OS X i?letim sistemi oran?, iPhone’a gelince i? biraz de?i?iyor. iPhone (iOS), %42 kullan?m oran? ile Amerika’da 1. s?raya yerle?irken, %31 oran? ile Tayland ve %27 oran? ile Suudi Arabistan listeyi dolduruyor.


0 Yorumlar