Microsoft Office Web

Microsoft’un en yararl? uygulamalar?ndan biri olan Office Web Apps, uzun bir süre sonra yeni bir isimle bizlere hizmet sunmaya ba?layacak. Geçti?imiz dönemde patent davas? nedeniyle SkyDrive’?n ismi One Drive olarak de?i?tirilmi?ti. Office Web Apps de yak?n zamanda i?levine Office Online olarak devam edecek. De?i?ikli?in çok k?sa bir süre içerisinde gerçekle?mesi bekleniyor.

Office Online’?n bu isme sahip olmas?n?n yasal sebeplerle bir alakas? olup olmad??? tam olarak bilinmese de, bu de?i?ikli?in özellikle Word, Excel, Power Point ve OneNote’un online versiyonlar?n?n geli?tirilece?i ile alakal? oldu?u dü?ünülüyor. ‘Excel Web App’ yada ‘Word Web App’ isimlerini kullanmak yerine ‘Excel Online’ ve ‘Word Online’ isimlerini tercih eden Microsoft, bu uygulamalara SkyDrive (OneDrive) üzerinden eri?ilebilece?ini belirtti.

Office Online yenilikler ile gelecek

Bu hizmet yenileme hamlesinden sonra office.com sitesinin ise çe?itli web uygulamalar?na daha kolay eri?ilebilecek. Microsoft’un üzerinde durdu?u en önemli konu ise kullan?c?lar?n bu uygulamalara kolay bir ?ekilde eri?ebileceklerinin fark?nda olmalar?n? sa?lamak.


0 Yorumlar