src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/ttnet-300×300.jpg” alt=”ttnet” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2933″ />

TTNET’in kullan?c?lar?na sundu?u en iyi kampanyalardan birisi de ku?kusuz yazl?k internet paketi. Bu sayede ö?renciler okul zaman?nda internet sahibi de?ilse sadece yaz aylar? için internet kullanabiliyor. Uzatma ad?na hiçbir ko?ul kullan?m sözle?mesinde yer almazken 1 aydan 3 aya kadar de?i?en seçenekler aras?nda k?sa periyotlu internet kayd?n?z? yapt?r?p bo? bo? evde oturmaktansa yaz boyu internetin keyfini ç?karabiliyorsunuz. Ayr?ca binlerce oyuncunun sadece yaz ay?n? bekledi?ini ve TTNET kampanyas?ndan yararlanaca??n? da biliyoruz.

TTNET yazl?k internet paketi seçenekleri aras?nda 2013 için olanlar?ndan kotal? da yer al?yor kotas?z da. 2 ay boyunca 8 MBPS h?z?nda internetten yararlanabilir ve bun sadece 69 TL ücret ödeyebilirsiniz. Bunun yan? s?ra NET4, NET6, NETL?M?TS?Z ve Yal?n NET4, Yal?n NET6, Yal?n NETL?M?TS?Z gibi paketlerden de 2 ya da 3 ayl?k olmak suretiyle yararlanabiliyorsunuz. Bunlar?n fiyatlar?n? TTNET’le ileti?ime geçerek ö?renebilirsiniz. E?er dilerseniz yazl?k internet paketi süreniz bittikten sonra daha uygun fiyatlar ve ?artlar ile aboneli?inizi sürdürebilirsiniz. TTNET’in bu kaç?r?lmamas? gereken kampanyas? 31 A?ustos 2013 tarihine kadar devam edecek, ba?vuruyu TTNET ma?azalar?ndan yapabileceksiniz.


0 Yorumlar