• Yeni domain uzantıları yakında satışta

  ?nternet dünyas? geli?meye ba?lad?kça domainlerde de azalma ba?lad?. Yeni jenerik domainlerin al?m? ?u anda imkans?zken ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi de bu alanda çal??malara yürütüyor. ?BB taraf?ndan...

 • SkyDrive, isim değiştiriyor

  Microsoft’un çok kullan?lan bulut depolama hizmeti SkyDrive’a ?ngiltere’de dava aç?ld?. Sky televizyonlar? taraf?ndan aç?lan davada uygulaman?n isim de?i?tirmesi gerekti?i karar? mahkeme taraf?ndan al?n?rken art?k SkyDrive’?...

 • Facebook tasarımını değiştiriyor

  Facebook Messenger uygulamas?na yeni bir arayüzün gelmesiyle birlikte aylarca ortal?kta dola?an yeni Facebook uygulama arayüzü de neredeyse do?rulanm?? gibi oldu. Facebook’un mobil cihazlarda kulland??? uygulaman?n...

 • Nokia Asha’nın yeni modelleri gözüktü

  Lumia modellerine göre daha alt segmentte kalan Asha serisine yeni telefonlar ekleniyor. Nokia’n?n en ba?ar?l? serilerinden biri olarak gösterilen ve sat??lar?yla da memnun eden Nokia...

 • iPad Air Türkiye fiyatı belli oldu

  Apple’?n geride b?rakt???m?z ay tan?tm?? oldu?u iki yeni iPad modeli için Türkiye ad?na önemli aç?klamalar geldi. Daha önce 27 Kas?m’da Türkiye’de sat??a sunulaca?? aç?klanan tabletlerin...

 • Facebook beğen tuşu değişiyor

  Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal payla??m sitesi olan Facebook çok radikal bir de?i?ikli?e gidiyor. Senelerdir de?i?memi? birkaç ?eyden biri olan be?en tu?u da art?k yeni...

 • iPad Mini yarın tanıtılıyor

  Uzun süredir yeni ürünlerini tan?tmas?n? bekledi?imiz Apple sonunda sürprizlerini yar?n bizlere sunacak. Geçti?imiz günlerde iPhone 5C ve iPhone 5S’i sunarak ilgiyi zaten üzerine çekmi? olan...

 • 22 Ekim Apple Etkinliği

  Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde...