Bildi?imiz gibi Windows Movie Maker’?n Windows 7 sürümü ç?kar?lmam??t? ve Microsoft bu yüzden büyük tepki çekmi?ti. Bundan sonra Microsoft kollar? s?vad? ve Windows 8 için Movie Maker’?n çal??malar?n? bitirdi. Windows 8 ile birlikte art?k yeni sürümlerinin hep ç?kaca?? ve güncellenece?i söylenirken bu program?n Windows 7 için de indirilebilir sürümü Microsoft’un sitesinde yay?nland?.

Eski sürümlerde oldu?unun tersine basit olmaktan ç?km?? ve yeni birçok özelli?i içinde bar?nd?ran bir Movie Maker bizi bekliyor. Yani art?k Movie Maker’? küçük düzenlemeler ve yaz? eklemek için de?il de profesyonel i?lerimiz için de kullanabilece?iz.

Olu?turdu?unuz, tamamlad???n?z i?leri ve projeleri de art?k Microsoft’la birlikte çal??an Vimeo sunucular?na program arac?l???yla direkt olarak yükleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için t?klay?n?z


0 Yorumlar