src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/yerli_cep_telefonu-300×168.jpg” alt=”” title=”yerli_cep_telefonu” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2411″ />

Barselona’da düzenlenmekte olan MWC 2013’e ülkemizden de önemli isimler kat?ld?. Geçti?imiz gün Ula?t?rma Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m yapt??? konu?mada ülkemiz ad?na sevindirici aç?klamalarda bulundu. Y?ld?r?m yapt??? aç?klamada Turkcell ile Quallcom’un birlikte çal??malar yürüttü?ünü, yeni bir yerli telefonun gelece?ini dile getirdi.

Konu hakk?nda Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de söz ald?. ?u ana kadar 750 bin tane Turkcell markalar? telefonun Türkiye’de kulland???n? belirten Ciliv, donan?mda kullan?lacak olan ço?u parçan?n Quallcom’dan al?naca??n?, üretimin de Turkcell taraf?ndan de?il yerli di?er ?irketler taraf?ndan yap?laca??n? sözlerine ekledi. Özellikle Fatih projesinin ard?ndan ülkenin teknoloji sektöründe hareketlenmelerin ba?lad???n? belirten Ciliv, geçti?imiz sene ülkeye 16 milyon ak?ll? telefonun geldi?ini söyleyerek sözlerini sonland?rd?.


0 Yorumlar