src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/youtube1.jpg” alt=”youtube” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3151″ />

Video payla??m sitelerinin en iyisi, en çok kullan?lan olan YouTube’a yeni bir özellik daha geldi. Birkaç sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra mükemmel geli?meleri bizlere sunmaya ba?layan YouTube bu sefer de video oynat?c?s?na slow motion – a??r çekim özelli?ini ekledi. Daha önce de video oynat?c?s?na otomatik alt yaz? seçene?ini getiren YouTube’un önümüzdeki dönemde art?k ne gibi özellikler getirebilece?ini bilemeyiz ama ?imdilik yeterince iyi özelliklere sahip oldu?unu söyleyebiliriz.

YouTube’a getirilen a??r çekim özelli?i sayesinde dü?ük çözünürlükle çekilmi? olan videolarda bile küçük detaylar? yakalama ?ans?n?z bulunuyor. Tabi ki çok kaliteli bir video kameras?yla çekilmi? video ile s?radan bir videonun a??r çekimi aras?nda büyük farklar bulunuyor ama yine de farkl? bir e?lence kayna?? olabilir. YouTube a??r çekim özelli?ini kullanmak için Video Düzenleme butonuna t?kl?yorsunuz ve oradan Görüntü ?yile?tirme butonunu seçiyorsunuz. O menüyü aç?nca da kar??n?za bir Kaplumba?a simgesi ç?kacak, o buton ile istedi?iniz aral?klar? seçerek videonuza a??r çekim özelli?ini koyabilirsiniz. Bir videoyu oldu?unun yüzde 12.5’una kadar yava?latabilirsiniz.


0 Yorumlar