src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/xbox_one_skype-300×168.jpg” alt=”xbox_one_skype” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3032″ />

Geçti?imiz sene Microsoft taraf?ndan sat?n al?nan Skype, Xbox One içerisinde yer alacak. Bu vakte kadar Xbox One hakk?nda ortaya birçok iddia at?lm??t? ama aç?kças? Skype’?n Xbox One içerisinde yer alaca?? hiç kimsenin akl?na gelmemi?ti. Windows Live Messenger dönemini de Çin hariç dünyan?n her taraf?nda kapatan Microsoft, Xbox One üzerinden daha kullan??l? bir Skype kullan?m?na izin verecek. Dün gerçekle?tirilen tan?t?mda uygulaman?n en ince detaylar? bile aktar?ld?. Xbox One üzerinden Skype ile birlikte hem sesli hem de videolu görü?meler yapabileceksiniz.

Teke tek görü?melerin yan? s?ra toplu sesli görü?meler ve toplu videolu görü?meler de Xbox One kullan?c?lar?na aç?lm?? durumda. Skype üzerinden yapabilece?iniz ?eyler bunlarla da s?n?rland?r?lm?yor. Xbox One üzerinden televizyon izleyebilece?iniz için ba?kas?n? Skype üzerinden ayn? kanal? izlemeye davet edebilir, ba?ka bir etkinli?i beraber yapmak için ikna edebilirsiniz. Ayr?ca Xbox One’?n sesle kontrol edilebilir bir halde kullan?c?lara sunulaca??n? biliyoruz, bu komutlar? Skype üzerinde de kullanabilece?iz. Bizi merakland?ran konu ise acaba komutlarda Türkçe de yer alacak m??


0 Yorumlar