src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/youtube_kids.jpg” alt=”youtube_kids” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6443″ />

Uzun süredir konu?ulan bir konu vard? YouTube hakk?nda; firman?n sadece çocuklara özel bir uygulama geli?tirdi?i yönünde. Bu uygulaman?n 23 ?ubat tarihinde yay?mlanaca?? iddias? ise güçlü kan?tlarla internete dü?mü?tü. Dün Amerika üyelikli hesaplar?n indirimine aç?lan YouTube Kids, AppStore ve Google Play üzerinden indirilebilir halde. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan YouTube Kids ürün müdürü Shimrit Ben-Yair, uygulaman?n sadece çocuklar için geli?tirildi?ini ve art?k bu uygulama sayesinde platformun onlar için daha uygun hale geldi?ini dile getirdi.

Çocuklar?n kullan?m? için özel olarak haz?rlanan tasar?ma sahip uygulamada büyük resimler, kal?n simgeler ve sesli arama gibi ö?eler ön plana ç?k?yor.

?stenilen içerikte videolara en kolay ?ekilde ula??labilmesi için dört farkl? kategori alt?na toplanan kanallar ve oynatma listeleri sayesinde ebeveynler de çocuklar da diledikleri içeri?e daha kolay ?ekilde ula?abiliyorlar. Ayn? zamanda uygulamada aileler için çe?itli kontrol özellikleri de bulunuyor.

?u anda sadece ABD uygulama ma?azalar?nda yer alan uygulaman?n yak?nda Kurio ve nabi çocuk tabletlerinde yer alaca?? belirtiliyor ancak di?er uygulaman?n di?er ülke ma?azalar?nda ne zaman yay?nlanaca?? konusunda yap?lm?? bir aç?klama yok.


0 Yorumlar