quallcom

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), i?tiraki Qualcomm Technologies, Inc.’nin yüksek performansl? ve yüksek hacimli mobil cihazlarda kullan?c? deneyimini ve ba?lant? imkânlar?n? geli?tirmeye odakl? dört adet yeni Qualcomm® Snapdragon™ i?lemciyi duyurdu. Yeni Snapdragon 620 ve Snapdragon 618 i?lemciler, entegre 64-bit ARM Cortex A-72 CPU’lar ve yeni X8 LTE modem özellikleriyle yüksek performans sunarak 600 s?n?f?n? yeniden tan?ml?yor. Yeni Snapdragon 425 ve Snapdragon 415 i?lemciler 400 s?n?f i?lemciler için bir ilk te?kil eden sekiz çekirdekli CPU özelli?ine sahipler. Snapdragon 425, yine 400 s?n?f? için bir ilk olarak bar?nd?rd??? X8 LTE modem sayesinde LTE indirme ve yükleme h?zlar?n? ikiye katl?yor. ??lemcinin öne ç?kan di?er özellikleri aras?nda çift ISP’li geli?mi? kamera ve high-fidelity yüksek kaliteli ses yer al?yor. Snapdragon 415 i?lemci 150 Mbps’ye kadar indirme h?zlar?n? destekleyen entegre X5 LTE bar?nd?r?yor. Snapdragon 415 yonga setinin ticari cihazlarda 2015’in ilk yar?s?nda sunulmas? bekleniyor. Snapdragon 620, 618 ve 425 i?lemcilerin 2015’in ikinci yar?s?nda ticari cihazlarda sunulmas? bekleniyor.

Qualcomm Technologies, bu duyurunun bir parças? olarak amiral gemisi markas? Snapdragon’?n kapsam?n? da farkl? modem yonga setlerini de içerecek ?ekilde geni?letti ve en yeni yonga üzerinde sistem ve mobil cihazlar için farkl? modem ürünlerine yönelik yeni LTE modem s?n?flar?n? (X8 ve X5 dahil) duyurdu. Hem downlink hem de uplink olarak Ta??y?c? Toplamay? (carrier aggregation) destekleyen yeni X8 LTE modem, 300 Mbps’ye varan indirme ve 100 Mbps’ye varan yükleme h?zlar?n? destekliyor. X8 LTE ba?lant?, 600 ve 400 s?n?flar?nda bir ilk olacak ?ekilde 40 MHz’ye kadar geni?bant indirme yolu ve yükleme yolu toplamay? destekliyor. Snapdragon 415’te bulunan X5 LTE entegre 4G LTE Cat 4 ile donat?lm?? bulunuyor.

Snapdragon 620 ve 618 i?lemciler önceleri yaln?zca Snapdragon 800 s?n?f?nda bulunan özellikleri de içeriyor. Bunlar?n aras?nda çift ISP kamera, 4K video kayd? ve oynatma, HEVC donan?m ?ifreleme, yeni nesil Qualcomm® Adreno™ grafiklerle geli?mi? oyun deneyimi ve geli?mi? Wi-Fi ba?lant?s? yer al?yor. Tüm yeni i?lemciler kullan?c? deneyimini geli?tirmek için tasarlanm?? bulunuyor. Tüm i?lemciler en yeni kamera özellikleri, ola?anüstü indirme h?zlar? ve Qualcomm® QuickCharge™ 2.0 teknolojisi sayesinde h?zl? ?arj özellikleriyle geliyor.

Qualcomm Technologies Ürün Yönetiminden Sorumlu K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Alex Katouzian, yeni i?lemcilerle ilgili ?unlar? söylüyor: “Sektörde öncü özellikleri ilk kez Premium Snapdragon 800 s?n?f? tasar?m noktas?na ve daha sonra da bu özellikleri Snapdragon 600, 400 ve 200 ürünlerine ölçeklendirmek her zaman için Qualcomm Technologies’deki stratejimiz olmu?tur. Bu sayede maliyet odakl? mü?terilerimize harika kullan?c? deneyiminin sunulmas?na destek olabiliyoruz. Yeni nesil grafikler, kamera, 4K video kayd? ve ba?lant?, önceleri yaln?zca Snapdragon 800 s?n?f? ürünlerimizde bulunan üstün özellikler gibi avantajlara sahip Snapdragon 620 ve 618 i?lemcilerimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Snapdragon 620 ve 618 ayr?ca, Snapdragon 425 gibi X8 LTE modem ile birlikte geliyorlar. Bu da 400 s?n?f?nda bu kadar yüksek h?zlar? ilk kez destekledi?imiz anlam?na geliyor.”

Yeni Snapdragon 620 ve 618 i?lemciler yüksek s?n?f mobil cihazlara yönelik üstün kullan?c? deneyimi ve pil performans? sunuyor:
· X8 LTE ba?lant?s?: 300 Mbps’ye varan veri indirme, 100 Mbps’ye varan veri yükleme h?z? için 2×20 MHz Ta??y?c? Toplama destekli LTE Cat 7 modem sayesinde her zaman etkin, sorunsuz ba?lant?. LTE Broadcast, LTE çift SIM ve VoLTE becerisine sahip tek SKU küresel çok modlu LTE tasar?m?.
· Üstün performans: Üst s?n?f 64-bit Cortex-A72 CPU’lar sayesinde h?zl? tepkisellik, uygulama yükleme, web tarama ve dosyalara eri?im sa?lan?yor. Snapdragon 620 64-bit dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU’larla ve Cortex-A53 çekirdeklerle birlikte çal???yor. Snapdragon 618, iki adet ARM Cortex-A72 çekirdek ile dörtlü Cortex-A53 CPU ile düzenlenmi? bulunuyor. Çift kanall? LPDDR3 bellek, 4K video gibi yo?un uygulamalar?n sorunsuz çal??t?r?labilmesi için bellek bant geni?li?ini art?r?yor.
· Gerçekçi grafikler: Yeni nesil Qualcomm® Adreno™ GPU, kullan?c?lar?n dü?ük güç ile üstün mobil oyun deneyimini ya?amalar?na yönelik daha gerçekçi sahneler ve grafikler sunabilecek ?ekilde tasarland?.
· Ola?anüstü kamera: Çift Görüntü Sinyali ??leme (ISP) özelli?ine sahip ikiz 13 MP kameralar, jiro görüntü sabitleme, geli?mi? otomatik odaklama ve yerel ton haritalama yoluyla HDR’nin de ötesinde geli?mi? görüntü kalitesi.
· Geli?mi? multimedya: Quad HD (2K) görüntüleyiciler ve full HD kablosuz streaming ile birlikte 600 s?n?f? cihazlar için bir ilk olan HEVC (H.265) 4K kayd? ve oynatma.
· Sürekli, dü?ük güç tabanl? sensörler: Hareket, konum, sa?l?k ve çevre alg?lamas? için gerçek zamanl?, her zaman ba?l? alg?lama için özel Qualcomm® Hexagon™ DSP sensör motoru. Motor, yüksek performans? çok daha dü?ük güçle destekleyerek harici sensör yuvas? gereksinimini de ortadan kald?r?yor.
· Ola?anüstü ses deneyimi: Qualcomm Immersive Audio teknolojisi, tüketicilerin film ve müzikleri sinema kalitesinde, first person oyunlar? kulakl?k takmadan, benzersiz bir gerçekçilik ve ses deneyimiyle ya?amalar?n? sa?l?yor. Teknoloji yüksek kaliteli 192kHz/24bit müzik oynatmay? da destekliyor.


0 Yorumlar