src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/google.jpg” alt=”google” width=”578″ height=”328″ class=”alignnone size-full wp-image-6434″ />

Dünya arama sektörünün büyük ço?unlu?unu elinde bulunduran, sadece siyasi anlamda da rakip oldu?u ülkelerde yerel arama motorlar?n?n üstüne ç?kamayan Google hem masaüstünde hem de mobil versiyonlarda gayet kullan??l?. Sade tasar?m?n? bu vakte dek hiç bozmam?? olan Google’?n mobil versiyonlardaki renk say?s?n? art?raca?? haberi geldi. Gelen bilgilere göre sadece ye?il ve maviyi kullanan Google, mobil telefonlara özel yeni renkler de kullanmaya ba?layacak.

Tasar?mla ilgili bu geli?menin ?u anda test a?amas?nda oldu?unu ve hakk?nda çok az say?da bulguya sahip olundu?unu belirtelim. Ancak renkler ve kullan?mlar? ?öyle; sonuçlar gri yaz?lar çizgilerle siyah yaz?lardan ayr?lm?? durumda görülüyor. Testler, ?imdilik demo yap?s?nda görüldü. Grinin yan? s?ra Google’?n renkleri olan mavi, ye?il, sar? ve k?rm?z?n?n da arama sonuçlar?nda kar??m?za ç?kabilmesi muhtemel.

Elbette ?imdilik tüm bunlar birer potansiyel de?i?ime i?aret ediyor. Kesinlik kazanmam?? testler oldu?unu ve bu tip çal??malar?n uygulanmadan iptal de edilebildi?ini belirtelim.


0 Yorumlar