src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/youtube_translator_destegi-300×180.jpg” alt=”” title=”youtube_translator_destegi” width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-1203″ />

Youtube’a sat?n al?nmas?n?n ard?ndan birçok yenilik gelmeye ediyor. Geçti?imiz sene Google taraf?ndan sat?n al?nan YouTube, ?imdi Google translator yard?m?yla yeni bir sistem daha geli?tirdi. Kullan?c?lar?n?n yüzde yetmi?inden fazlas? Amerika d???nda olan Youtube art?k video içindeki tüm alt yaz?lar? otomatik olarak çevirecek.

Yeni gelen sistemle e?er izledi?iniz videoda altyaz? varsa sa? taraftaki seçeneklerden dili de?i?tirip istedi?iniz dilde izleyebileceksiniz. Bu i?lem ise Google Translator yard?m?yla yap?l?yor. Ne kadar yararl? bir araç gibi gözükse de translator’?n bizim dile çevirisini bilmeyen yoktur. O yüzden biz kullanman?z? pek tavsiye etmeyiz. Youtube’a günde sekiz yüz milyon ki?inin girdi?ini de hat?rlatmakta fayda var.


0 Yorumlar