src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/youtube_yasaklaniyor.jpg” alt=”” title=”youtube_yasaklaniyor” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1236″ />

Yabanc?lar taraf?ndan çekilen ve Müslümanlar? küçük dü?üren filmin youtubeda yay?mlanmas? üzerine tüm dünyada k?yamet kopmaya devam ediyor. Peygamberimizin görüntüsünün yer ald??? film ?u anda youtubeda yer al?yor ve önce ülkeden gelen ikazlara ra?men hala kald?r?lm?? de?il.

Google taraf?ndan yap?lan aç?klama da videonun kald?r?lmayaca?? yönünde. Bu duruma ilk ba?ta sessiz kalan Türkiye yönetimi ?imdi tavr?n? koyuyor. Binali Y?ld?r?m’?n yapt??? aç?klamaya göre ülkemizde ba?lant? sa?lanan sitelerde bulunan tüm videolar yasaklanacak. Ancak kamuoyu bu duruma tepkili. Sadece Türkiye’de engellenmesinin bizlere bir ?ey kazand?rmayaca??, uluslararas? olarak engellenmesi için çal??ma yap?lmas?n? istiyorlar.


0 Yorumlar