src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/facebook_ileti_acigi-300×198.jpg” alt=”” title=”facebook_ileti_acigi” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-1241″ />

?nternetin art?k temel kayna?? olarak gördü?ümüz Facebook’ta büyük bir aç?k ke?fedildi ve bu aç?k Facebook taraf?ndan da çözümlenemiyor. Yeni bulunan aç?k sayesinde duvar?n?za biri ileti gönderdi?inde onu silemeyeceksiniz. Asl?nda sizde ve gönderen ki?ide silinmi? gözüküyor ama siz hariç di?er herkes bu iletiyi görebiliyor.

Facebook’tan yap?lan aç?klama aç?k üzerinde çal??t?klar?na dair ama henüz bir geli?me ya?anm?? de?il. Facebook’ta spamlenen reklamlar? ve di?er cinsel içerikleri mesajlar? göz önünde bulundurursak bu durumun ba??m?z? oldukça a?r?taca??n? söyleyebiliriz. Engelledi?imiz ki?ilerin mesaj?n?n gözükmesindeki problemin düzelmesi için yapabilece?imiz tek ?ey facebook’un sorunu kökten halletmesini beklemek.


0 Yorumlar