pasaport

Yurtd???ndan getirilen telefonlar?n ülke içi kullan?ma aç?k olmas? için bulunan kanunlarda da düzenlemelere gidildi. Yeni gerçekle?tirilen kanun düzenlemelerine göre bir ki?i yurt d???ndan iki y?lda bir sadece bir tane telefon getirebilecek ve kayd?n? e-devlet üzerinden gerçekle?tirebilip yine buradan kontrol edebilecek. Son zamanlarda artan yurtd???ndan telefon getirme olaylar? art?nca hükümet buna kar?? önlem al?rken ke?ke önlem almak yerine Amerika’da ve Avrupa’da erken ç?k?? gerçekle?tiren telefonlar? ayn? anda ülkemize sokmaya çal??salar.

Dün ak?am saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan aç?klanan bilgiye göre yurtd???ndan telefon getiren bir kimse bunun kayd?n? ve ilgili takibini 2 sene boyunca e-devlet üzerinden yapabilecek. Bunu yapman?z için a?a??da vermi? oldu?umuz linke girdikten sonra sisteme TC kimlik numaran?z ile giri? yapmak. Bu servis ayn? zamanda güvenlik aç?s?ndan da yararl?. Doland?r?c?l?k i?lerinin fazlas?yla artt??? biliniyor, sahte olarak sizin üstünüze kayd? yap?lan telefon olup olmad???n? da a?a??daki linkten kontrol edebileceksiniz. En son olarak da ad?n?za kaç tane telefon hatt? oldu?unu görebilece?inizi de söyleyelim.

Yurtd??? telefon kay?t e-devlet


0 Yorumlar