src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/mobil_internet.jpg” alt=”mobil_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3513″ />

Y?llard?r Avrupa Birli?i’ne girmeye çal???yoruz ama halen bunu ba?arabilmi? de?iliz. Bunlar bir kenara dursun, ülkemizdeki fahi? mobil internet fiyatlar? da bir kenara dursun oradakiler neredeyse bedava olan internetin keyfini sürüyorlar. Avrupa Birli?i dün aç?klad??? kararla AB ülkeleri s?n?rlar? içinde kullan?lan mobil internet ücretlerinin yüzde 36 dü?ürüldü?ünü dile getirdi. Bu olay ülkemizden Avrupa’ya seyahate giden turistlere de yarayacak, yani yurt d???nda ülkemizden daha hesapl? internet kullanaca??z.

Yap?lan indirimlerle birlikte KDV’yi de hesap içine katarsak 1 MB’l?k internet ücreti 45 cent’e denk geliyor. Bir dakikal?k konu?ma süresi de 24 cent’e kadar dü?tü Avrupa s?n?rlar? içinde. 2012’ye göre bir oranlama yaparsak tüm fiyatlarda yüzde 17’lik bir dü?ü? söz konusu, ülkemizde ise bu fiyatlar her geçen sene artmakta. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s? Neelie Kroes, bu sistemin hem ülke s?n?rlar? içinde yarayanlara hem de Avrupa’y? ziyarete gelen turistlere yarayaca??n?, fazla, ekstra harcama yapmayacaklar?n? dile getirirken dü?mekte olan operatörleri canland?rmak için de iyi bir ?ey yapt?klar?n? sözlerine ekledi.


0 Yorumlar