ZTE Grand S II

Ses komutlar?n?n telefon üzerinde sorunsuz bir ?ekilde çal??mas? ad?na son dönemlerde büyük yat?r?mlar yap?l?yor. Özellikle Apple, Siri’de büyük geli?tirmeler yaparken di?er firmalar da bo? durmuyor. Ço?u komuttan sonra bu vakte kadar dü?ünülmemi? olan bir ?ey bizlere ZTE Grand S II ile sunulacak. Gelen bilgilere göre telefonun ekran kilidi sahibinin sesi ile aç?labilir olacak.

Sahibinin sesi ile aç?lacak olan ZTE Grand S II’yi açmak için basit bir ses komutu yeterli olacak. Böylelikle ak?ll? telefonun ba?ka kimselerce kilit ekran?n aç?l?p kullan?lmas?n?n önüne geçilmi? olacak. Teknolojinin ne denli ba?ar?l? olaca?? ise merakla bekleniyor.

Yetenekli…

ZTE’nin yeni ak?ll? telefonunda sesli komutlarla yap?lacak tek i?lem kilit ekran?n?n aç?lmas? da de?il; metin mesajlar?n? yan?tlamak, aramalara cevap verilip verilmeyece?ini belirlemek ve müzik seçmek sesli olarak gerçekle?tirilebilecek di?er i?lemler aras?nda.

Android 4.3 önyüklü gelecek Grand S II’nin bilinen di?er özellikleri ise 1080 piksel çözünürlüklü görüntü sunan 5.5-inçlik ekranla gelmesi, 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 i?lemci, Adreno 330 grafik ve 16GB dahili haf?zaya sahip olmas? ?eklinde. Cihaz ayr?ca 13 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kameraya ve 3000mAh pile sahip olacak. Fiyatland?rma ve piyasaya ç?k?? tarihi ise hala soru i?areti durumunda.


0 Yorumlar