Vagus.tv

Ülkemiz internet eri?imi konusunda en çok engeli bulunan ülkeler aras?nda yer al?rken engellenmi? olan sitelerin say?s? her geçen gün artmaya devam etmekte. Geride b?rakt???m?z hafta SoundCloud TTNET üzerinden eri?ime kapat?l?rken 10 gündür kapal?l???n? sürdüren ba?ka bir site daha var: Vagus.tv 2013’ün Haziran ay?ndan beri aç?k olan site hiçbir tebligat gönderilmeden ya da uyar? yap?lmadan eri?ime engellendi.

Karar?n üzerinden on gün geçmi? olmas?na ra?men siteye eri?imin çe?itli internet eri?im sa?lay?c?lar üzerinden bugün eri?ime kapanm?? oldu?u anla??ld?. Bu hafta içinde SoundCloud.com için al?nm?? olan eri?im engelleme karar? da benzer bir gecikmeyle yürürlü?e girmi?ti.

Vagus.tv Bu Karara Ne Diyor?

Eri?im engelleme karar?yla ilgili bilgilerine dan??t???m?z Vagus.tv ekibinden Onur Aladinler kendilerine karar?n al?nmas? ile engellemenin fiilen ba?lad??? on günlük süre içerisinde ula?an bir tebligat olmad???n? belirtti. Durumla ilgili geli?meleri takip ediyoruz.


0 Yorumlar