etohum

Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir araya getiriyor. 150’nin üzerinde kat?l?mc?yla gerçekle?en etkinli?e Türkiye’nin ve bölgenin önemli giri?imcileri, yat?r?mc?lar? ve üst düzey yöneticileri vard?.

Bu y?l bir kez daha Türkiye’nin internet ekosistemini Silikon Vadisi’ndeki giri?imci-yat?r?mc? a?? ile bulu?turan Etohum San Francisco Konferans?, teknoloji giri?imcili?inin etkili isimleriyle Galvanize’da gerçekle?ti. Bölgede önemli ba?ar?larla ad?n? duyurmu? Udemy’den Eren Bali, Selçuk Atl?, Hazelcast’tan Talip Öztürk, Wanelo’dan Kaan Meralan gibi birçok önemli giri?imcinin kat?ld??? konferans, ayn? zamanda Twitter’dan Do?an Kaya Berkta? ve ?brahim Okuyucu, General Electric’ten ?brahim Gökçen ve Erdo?an Çe?meli, Intel’den Ege Ertem, Turkcell ve Vestel’in eski üst düzey yöneticisi Orhan Göksal ve Özye?in Üniversitesi Giri?im Fabrikas?’ndan ?hsan Elgin’i a??rlad?.

“Bir giri?imi hayata geçirmek için en ideal yer hala San Francisco”

Etkinli?in konu?mac?lar? aras?nda Justin.tv – Twitch ve Socialcam eski CEO’su olan, Y-Combinator orta?? olarak giri?imcilere destek veren Michael Seibel de vard?. Türkiye’de bir giri?imi hayata geçirmenin ve yat?r?m bulman?n çok daha zor oldu?una dikkat çeken Seibel, bu nedenle Türkiye’den ç?kan giri?imcilerin daha ‘seçilmi?’ ve haz?r oldu?unu söyledi.

Y-Combinator’e birçok Türk giri?imcinin de ba?vurdu?unu söyleyen Seibel, giri?imlerde mutlaka baz? ko?ullara dikkat ettiklerini, ancak her zaman art?lar? ve eksileri k?yaslayarak karar verdiklerini söyledi: ”Bizce en kesin red yöntemi tüm kriterlerde eksi puan al?nmas?. Ancak giri?imin tek kurucuya sahip olmas? bizim için eksi kriter olsa da di?er art? yönleri a??r bas?yorsa elbette onunla görü?ürüz”.

Michael Seibel ayr?ca San Francisco’da ya?am?n pahal?la?mas? konusunda da dikkat çekici sözler sarfetti; ”Dünyada finans alan?nda çal??mak isteyen biri New York ve Londra gibi kentlere gider. Bu kentler dünyan?n finans merkezleridir. San Francisco da dünyan?n teknolojik giri?imcilik merkezi. Bu sebeple bir giri?imi hayata geçirmek için en ideal yer hala San Francisco

Türkiye’den San Francisco’ya uzanan ba?ar? hikayesi: Connected2.me

Geçti?imiz y?l Etohum’un düzenledi?i Startup ?stanbul etkinli?i kapsam?nda gerçekle?tirilen giri?imci yar??mas?nda birinci olan Connected2.me, bu ba?ar?n?n ard?ndan 500 Startups’tan yat?r?m alm??t?. Türkiye ç?k??l? genç giri?imciler k?sa süre sonra San Francisco’daki teknoloji merkezi Silikon Vadisi’ne ta??narak giri?imlerini büyüterek yabanc? yat?r?mc?lar?n ilgisini çekmi? ve küresel bir giri?im yaratma yolunda h?zla ilerlemeye ba?lam??t?. Connected2.me kurucular? Ozan Yerli ve Göksu Orhun, Aral?k 2014’te Türkiye’deki yat?r?mc?lardan da 1,2 milyon TL’lik yat?r?m alm??t?.


0 Yorumlar