sony_phone

Ak?ll? telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmas?na ra?men Snapdragon 810 darbesini yiyenler aras?nda da bulunan Sony, yeni 4 ak?ll? telefon modeli tan?tmaya haz?rlan?yor. Yak?n zaman içerisinde resmi tan?t?mlar?n?n gerçekle?mesini bekledi?imiz modellerin teknik özellikleri internete s?zd?r?ld?. Zabua, Hint bir firma taraf?ndan internete s?zd?r?lan bilgilerden görülüyor ki telefonlar ?u anda test a?amas?nda ve bunlardan bir tanesi üst segmentte yer alacak.

4 Farkl? Model Test A?amas?nda
Sony’nin test a?amas?nda olan yeni modelleri için kulland??? kod adlar? ise bir hayli ilginç. Seahawk Rex PQ, Eagle Rex AP, Seahawk Gina AP ve Eagle Rilads AP.

Genel tahminler bu yeni telefon modellerinden birisinin Sony’nin yeni amiral gemisi oldu?u yönünde. Fakat yine de s?zd?r?lan, fazla bilgi içermeyen bu görsel üzerinden yorum yapmak pek do?ru olmayacakt?r.

?u an için bilinen tek ?ey, Sony’nin 4 yeni ak?ll? telefon modeli üzerinde çal??t??? ve bu modellerin art?k test a?amas?na girdi?i. Bakal?m konu hakk?nda Sony cephesinden yak?n zamanda resmi bir aç?klama gelecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar