• 2015 Etohum San Francisco Konferansı

    Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir...

  • 2015’te 3 yeni iPhone birden gelecek

    Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de...

  • İndirim, bakanlığı beklemedi

    Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, geride b?rakt???m?z günlerde CNN TÜRK’e konuk olmu? ve ülkedeki internet geli?im süreci hakk?nda önemli aç?klamalarda bulunmu?tu. 4G’ye dair...