• 2015 Etohum San Francisco Konferansı

    Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir...

  • Startup İstanbul’a Silikon Vadisi geliyor!

    Teknoloji ve internetle ilgili ?irket kuran giri?imcileri h?zland?ran ve erken a?ama yat?r?mlar?n? yapan Etohum’un bu y?l Lütfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray?’nda düzenleyece?i Startup ?stanbul...