Dünyaca ünlü Hacktivist grup Anonymous’un, ABD senatosunda görü?ülen SOPA’ya (Stop Online Piracy Act) ?iddetle kar?? oldu?u biliniyordu. Beklenen oldu ve Anonymous SOPA’ya kar?? eylem haz?rl??? ba?latt?.

SOPA’n?n internetteki bilgi al??veri?inin önünü kesmek için kuruldu?unu savunan Anonymous, bunu engellemek için internet tarihinin en büyük eylemini gerçekle?tirecek. E?er ba?ar?l? olurlarsa kullan?c?lar, 31 Mart günü interneti kullanamayacak.

Anonymous, eylemin ad?n? Operation Black Out olarak aç?klad?.


0 Yorumlar