xbox_one

Microsoft’un son nesil konsolu Xbox One’a A?ustos güncellemesi geldi. Yeni güncellemeyle birlikte konsolun yay?mlanmas?yla birlikte gelmesi beklenen özelliklerin bir k?sm? ?imdi eklendi ve bu özelliklerin fazlas?yla önemli oldu?unu belirtmemiz gerekiyor. ?lk özellik art?k sistemin 3D Bluray destekliyor olmas?. Art?k 3D ve büyük boyutlu Bluray filmler Xbox One kullan?c?lar? taraf?ndan da izlenebilecek. Bu güncellemeyle birlikte Xbox One’?n fazlas?yla geride kald??? Sony Ps4 sat??lar?na yakla?mas?n? bekliyoruz.

Gelen bir di?er önemli yenilik ise mobil ödeme seçene?i. Oyuncular art?k Xbox One için yeni oyunlar? do?rudan ak?ll? telefonlar?n? kullanarak sat?n alabilecek. Telefondan bir oyun sat?n ald???n?zda, mobil uygulama Xbox One konsolunu otomatik olarak aç?p, oyunun cihaza indirilmesini ba?latabilecek. Sadece konsol ile WiFi ba?lant?s? kulland??? için ev d???ndayken de kullanabildi?iniz bu özellik Sony’nin PS4 konsolunda da bulunuyor.

Xbox One art?k daha sosyal
Konsolun sosyal özelliklerini de yeni güncellemeyle birlikte geli?tiren Microsoft, haber ak???n? daha sade ve kullan??l? hale getirmi? durumda. Yap?lan payla??mlar? be?enme, payla?mak ve yorumda bulunmak da art?k mümkün.


0 Yorumlar