twitter

Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal a?lar?ndan biri olan mikroblog servisi Twitter, her geçen dönem büyüyü?ünü devam ettiriyor. Büyüme sürerken yeni kaynaklara ihtiyaç duyan Twitter bu konuda kendi engellerini kendi koymakta. 140 karakteri site için büyük bir engel olarak tan?mlan?rken k?s?tl? reklam alanlar? da farkl? bir sorun arz etmekte. ?imdi ise Twitter, videolu tweet reklamlar?n? yay?na almaya haz?rlan?yor; ?u anda testler yap?lmakta.

Videolu sponsor tweet’leri mikro blog servisi için büyük önem arz ediyor. Sponsor gönderilere gömülü olarak kay?tl? kullan?c?lar?n haber ak??lar?nda yer alacak olan reklamlar, ayn? zamanda (Twitter üyesi olmayan) ziyaretçilere de retweet’ler ve ilgili reklam verenin kendi sayfas? üzerinden ula?acak.

Kullan?c? dostu reklam

Videolu tweet’ler Facebook’un son güncellemesinde yapt??? gibi otomatik olarak oynat?lmayacak. Aksine, ilgili videoyu görüntülemek kullan?c?n?n inisiyatifinde olacak ve Twitter reklam verenlerden görüntüleme ba??na ücret alacak (cost per view – CPV). Bu yönüyle Twitter videolu reklamlar?n Facebook kar??s?nda en az?ndan ilk 100 metrede önemli bir avantaja sahip oldu?unu söylemek mümkün.


0 Yorumlar