src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/4g.jpg” alt=”” title=”4g,” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2172″ />

2009 y?l?nda ba?layan 4G maceras? ara vermeksizin yay?lmaya devam ediyor. Halen ülkemize gelmeyen bu yeni teknoloji ?u anda 66 ülkede kullan?l?yor. Bu bak?mdan konuyu de?erlendirdi?imizde ülkemizin halen teknoloji konusunda çok geri kald???n? söyleyebiliriz. ??te ba?lang?c?ndan beri 4G tarihi ve ülkemize ne zaman gelece?i.

Küresel Mobil Tedarikçiler Birli?i’nden gelen bilgilere göre teknolojinin ilk y?l?nda sadece 2 operatör taraf?ndan kullan?lmakta olan 4G, ertesi sene yani 2010 y?l?nda 17 operatör taraf?ndan kullan?lmaya, servis edilmeye ba?land?. 2011 y?l?nda 47 operatör taraf?ndan kullan?lan 4G 2012 y?l?nda say?s?n? 144’e ç?kard?. Bu senenin sonunda da 4G kullanan operatörlerin say?s?n?n 235 olmas? beklenmekte, 4G ülkemize 2014’ün sonlar?nda gelecek. ?u anda ülkemizde 4G uyumlu telefonlar olmas?na ra?men kullanamamaktay?z.


0 Yorumlar