?smini pek duymad???m?z ama ba??ms?z çal??malar?yla her zaman internet dünyas?na yön veren isimlerden olan anti virüs ?irketi AV-Comparatives, web taray?c?lar?n?n güvenliklerini test etti. Hiçbir program kullan?lmadan taray?c?lar?n ne kadar sa?l?kl? ve korunakl? oldu?unun test edildi?i ara?t?rmaya Opera, Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer kat?ld?.

Bu web taray?c?lar?n?n testlerinde 294 tane zararl? içerik bar?nd?ran internet sitesine eri?im sa?land? ve taray?c?lardan ayr? olarak hiçbir güvenlik program? kullan?lmad?. Sonuçlar a?a??da gözüküyor; daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere Opera’y? övmü?tük ve ?imdi AV-Comparatives de bizleri do?rular bir ara?t?rma yapt?ktan sonra Opera kullanmaman?z için ortada hiçbir olumsuz neden bulunmuyor. ??te en güvenli taray?c? s?ralamas?.


0 Yorumlar