src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/5g.jpg” alt=”5g” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3608″ />

Dünyan?n her taraf?nda 5G üzerine olan çal??malar devam ediyor. Henüz ülkemize 4G bile gelmi? de?il, 2015’in sonunda gelece?i aç?klanm??. Ancak biz 4G’yle bulu?madan önce Amerika ve Avrupa 5G’yle tan??acak gibi. 5 y?ld?r devam etmekte olan 5G çal??malar?n?n art?k sonlar?na do?ru gelindi?i söyleniyor. Gelen bilgilere göre 5G, 4G’den 10 kat daha h?zl? bir sisteme sahip olacak. Geriye bakt???m?zda mobil h?z?n her 10 senede bir artt???n? görüyoruz. 1G, 2G, 3G ve 4G yakla??k onar y?ll?k aralarla bizlerle bulu?urken en son 4G 2012 y?l?nda ç?km??t?. Yabanc?lar?n 4G ç?kmadan önce 5G üzerine olan çal??malara ba?lamalar? ise bilimde ne kadar ileride olduklar?n?n göstergesi.

Samsung geçti?imiz aylarda yapt??? bir aç?klamada mobil üzerinden 1 Gbps’lik h?za ula?t???n?n müjdesini vermi?ti. Henüz bu h?z bizim ülkemizde bilgisayarlarda bile yer alm?yor. 5G ç?k?? tarihi olarak 2020 gösteriliyor. Ne kadar sistem bu tarihten daha önce geli?tirilmi? olacak olsa da ticaret ve pazarlama bak?m?ndan bu tarihin beklenmesi gerekildi?i dü?ünülüyor. Avrupa Birli?i geçti?imiz aylarda mobil teknolojinin Avrupa’da daha iyi yerlere gelebilmesi için 50 milyon euroluk bir bütçe ay?rd?klar?n? aç?klam??t?, bundan sonra ise ?ngiltere’de 35 milyon sterlin de 5G ar-ge çal??malar? için ayr?lm??t?. Bakal?m, 5G ne kadar erken gelirse o kadar iyi ama ke?ke ülkemizin de katk?s? bulunsayd?.


0 Yorumlar