src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/yandex.jpg” alt=”yandex” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3605″ />

Arama motoru konusunda Google, Yahoo ve Bing gibi devlerin ard?ndan gelmekte olan Rus arama motoru Yandex’in ülkemize olan yat?r?mlar? devam ediyor. Neredeyse her hafta ayr? bir büyük servisi kullan?ma açan Ruslar bu sefer i?leri daha ciddiye al?p ?stanbul Teknokent’te bir akademi kuracak. Bu akademi içerisinde 200 tane mühendis yer alacak. Ellisi Rusya’dan gelecekken 150 tane de Türk mühendis burada yeni geli?tirmeler üzerinde çal??acak. Rusya’da yap?lmakta olan global çal??malar?n üssü de ?stanbul’a gelmi? oluyor, yani Yandex’in uluslararas? çal??malar? buradan yürütülecek. Gelen bilgilere göre mühendisler ilk olarak arama mant??? üzerinde zaman geçirecek. Kullan?c?n?n önüne ilk arama sayfas?nda en alakal? arama sonuçlar? ç?kart?lmas? için çal??malar yap?lacak.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?, Yandex olarak Türkiye’nin yerli arama motoru olmay? hedeflediklerini ve çal??malar?n? da bu yönde yürüttüklerini söylerken yeni akademi için Amerika’da bulunan Rus mühendislerin ?stanbul’a getirilece?ini de sözlerine ekledi. Türkiye’de 18 ayl?k bir geçmi?e sahip olan Yandex bugüne kadar çal??an say?s?n? 150’ye kadar ç?kard?. Arama servisinin yan? s?ra harita ve trafik sistemlerinde de hizmet veren Yandex’in en çok kullan?lan servisleri de yine bunlar. Yandex ?u ana kadar Google’dan yüzde 3’lük pazar pay?n? kapt?, hedef birinci s?raya oturmak.


0 Yorumlar